h1 h2 h3 h4 h5 h6 h7 h8 h9

 

Презентация на румънска фирма в град Разград


На 27 април създаденият по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” Офис за трасгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград организира презентация на продуктите на фирма SC “CONFOR CONSTRUCT” SRL от град Гюргево.


Събитието се проведе в съседна на офиса конферентна зала в Дома на техниката в град Разград.
Представители на румънската фирма, вкл. собственика й – г-н Станчу, представиха продуктите си – масла и подобреители за горива пред заинтересовани фирми от област Разград.


Офисът осигури и преводач за нуждите на присъстващите на събитието, както и посещение на румънските гости на заинтересовани от партньорство фирми от град Разград.


Областна администрация Разград и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград активно търсят възможности за надграждане резултатите от проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево”.


По Програмата за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА”  2014 – 2020 г. е подадено проектно предложение с наименование „Интелигентни решения за по-добър живот” („Smart solutions for better life - SSBL”). Основната цел на проекта е с интелигентни и иновативни решения да се стимулира процеса на интернационализация на малките и средните предприятия, като важен инструмент за растеж и заетост.


По Програмата за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г. е подадено проектно предложение с наименование „Мрежа от центрове за интернационализация и иновации „Интелигентен Дунавски регион” (Inno Inter centers network “Smart Danube Region”). Целта на проекта е подобряване на рамковите условия за сближаване и управление на иновациите чрез създаване на Мрежа от центрове за интернационализация и иновации „Интелигентен Дунавски регион”, като посредник за интернационализация на иновационния процес в Дунавския регион.


И двете проектни предложения се основават върху доброто партньорство на Областна администрация Разград и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград при изпълнението на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” и постигнатото задълбочено познаване на нуждите на бизнеса в трансграничния регион.

 


Продължава интереса на бизнеса към услугите на Офисите за трансгранично бизнес сътрудничествоИ след приключването на проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” продължава интереса на бизнеса към услугите на създадените по проекта Офиси за трасгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и гр. Гюргево.


След приключването на проекта много фирми от региона отправят запитвания за нови възможности за бизнес контакти както с партньори от Гюргево, така и с партньори от други страни /вкл. и по различни проекти и програми/. Няколко фирми се обърнаха за съдействие за насрочване на бизнес срещи с конкретни предложения за сътрудничество.
Примери в тази насока са „Интер Инженеринг 10” Разград, „Ориент 2011” ООД, корабостротелницата в гр. Гюргево, която търси квилифицирани инженери от България.
В резултат от възникналите контакти по време на проекта между партньорите вече има един румънски гражданин с няколко румънски фирми и активна дейност не само в Румъния, който регистира своя фирма в Разград и стартира своята дейност – нае офис, набира персонал, дори подаде проектно предложение по една от оперативните програми и в момента чака одобрение.
Румънският бизнесмен проучва възможностите за бизнес и в други сфери на дейност и предвижда да доразшири дейността си България.
Според бизнеса посредничеството от офисите гаранира коректността и надежността на бизнес контактите.

 


Съвместно събитие, организирано от Местните информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество – представяне на иновативна земеделска техникаДнес, 25.11.2015 г., създадените по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” Местни информационни офиси за трасгранично бизнес сътрудничество организираха съвместно събитие – демонстрация на патентован иновативен продукт, разработен от инженери на „Раломекс” АД, гр. Завет – комбинирана почвообработваща машина.


На събитието, организирано съвместно с Регионална търговско-промишлена и зедемеделска камара Разград и „Раломекс” АД по пътя за с. Радинград, присъстваха г-н Манол Кившанов – Областен управител на област Разград, г-н Валентин Василев – Кмет на община Разград, инж. Мехмед Узунов – Изпълнителен директор на „Раломекс” АД,  г-н Симеон Захариев – Председател на РТПЗК Разград, г-н Мариус – представител на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, г-н Нену Тудор – директор на Земеделска кооперация Власка, земеделски производители от област Разград и окръг Гюргево, представители на подкрепящи бизнеса на организации и др.


Инж. Мехмед Узунов – Изпълнителен директор на „Раломекс” АД, припомни, че благодарение на проекта за трансгранично сътрудничество предприятието е увеличило продажбите с в Румъния.


Приключи успешно проект на Областна администрация Разград за трансгранично бизнес сътрудничество


На 29 април в Областна администрация Разград се проведе заключителна пресконференция по проект  „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между област Разград и окръг Гюргево”, финансиран по договор № 61045/ 29.07.2013 от Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., изпълняван от Областна администрация Разград в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград.
Зам. областният управител на област Разград Виолета Тодорова отбеляза, че в рамките на проекта са създадени добри търговски отношения между двата региона, той е и предпоставка за добро бъдещо сътрудничество.


Благодарение на него бяха установени бизнес контакти и се подписаха търговски договори между фирми от двете страни. По време на пресконференцията беше съобщено, че работата на информационните офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в камарите в Разград и в Гюргево, ще продължават да осъществяват информационната си дейност.
Партньорите по проекта заявиха желание да продължат сътрудничеството си с нови инициативи.


На 29 април се проведе заключителна пресконференция в Гюргево. По време на нея румънските партньори и представители на фирми, участници в проекта, също изказаха своето задоволство от постигнатите добри резултати. В заключение  партньорите и от двете страни заявиха желание да продължат сътрудничеството си с нови инициативи.

 

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ„МЕРКИ И ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТ РАЗГРАД И ОКРЪГ ГЮРГЕВО” с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601

 

На 28 април  2014 г. в зала 712 на Областна администрация Разград в гр. Разград се проведе начална пресконференция по повод стартирането на основните дейности по проект „Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601,финасиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 61045/29.07.2013 г. по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3” Икономическо и социално развитие”, Ключова област за интервенция 1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”.

Водещ партньор по проекта е Областна администрация Разград. Проектът се изпълнява в партньорство с Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/.

Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

На събитието присъстваха над 40 представители на всички целеви групи по проекта: микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, местни и регионални администрации от Област Разград и Окръг Гюргево.

 

 

Пресконференцията беше открита от г-н Стоян Ненчев – Областен управител на Област Разград, който приветства присъстващите и пожела успешно и ползотворно изпълнение на проекта.

Изказвания напривиха Алесандру Япънджак – Президент на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и г-н Симеон Захариев - Председател на РТПЗК Разград.

 Г-н Светлин Симеонов – Ръководител на проекта запозна присъстващите с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

Изказванията бяха последвани от кратка дискусия. Всички участници в събитието споделиха мнението, че успешното изпълнение на проекта е възможно само с активното участие на целевите групи в изпълнението дейностите по проекта.

След приключването на пресконференцията гостите на събитието взеха участие в тържествено откриване със водосвет на създаден по проекта Местен информационен офис за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград в сградата на Дом на науката и техниката Разград на ул. „Бузлуджа” 2.

В новосъздадения офис всички заитересовани страни от Област Разград ще имат възможност за получаване на бизнес консултации за стартиране и развитие на бизнес в Област Разград и Окръг Гюргево от назаначен по проекта експерт. В офиса ще бъдат налични регистър и рекламни брошури на фирми от двата региона, желаещи осъществяване на трансгранично сътрудничество.

Предстои провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на основните дейности по проекта:

·        Разработване на Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в Област Разград и Окръг Гюргево и на Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;

·        Разработване на обща маркетингова стратегия и обща икономическа стратегия на Област Разград и Окръг Гюргево;

·        Провеждане на работни срещи и кръгли маси за обществено обсъждане на перспективите за икономическото развитие и трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево;

·        Провеждане на регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България”;

·        Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.

·        Публикации и рекламни материали.

 

НАЧАЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ„МЕРКИ И ИНСТРУМЕНТИ В ПОДКРЕПА НА ТРАНСГРАНИЧНОТО БИЗНЕС СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ОБЛАСТ РАЗГРАД И ОКРЪГ ГЮРГЕВО” с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601

 

На 17 април  2014 г. в конферентната зала на Търговска, индустриална и земеделска камара в гр. Гюргево се проведе начална пресконференция по повод стартирането на основните дейности по проект Мерки и инструменти в подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево” с референтен № 2(4i)-3.1-30, MIS-ETC код: 601,финасиран по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от ЕФРР № 61045/29.07.2013 г. по Програмата за Трансгранично Сътрудничество Румъния – България 2007 – 2013 г., Приоритетна ос 3” Икономическо и социално развитие”, Ключова област за интервенция 1 „Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране идентичността и имиджа на района”.

Водещ партньор по проекта е Областна администрация Разград, а останалите партньори са Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево и Регионална търговско-промишлена и земеделска камара Разград /РТПЗК Разград/.

Договорът е на обща стойност 267 743,00 евро. Периодът за изпълнение на проекта е 18 месеца.

На събитието присъстваха над 40 представители на всички целеви групи по проекта: микро, малки и средни предприятия, земеделски производители, организации в подкрепа на бизнеса, местни и регионални администрации от Област Разград и Окръг Гюргево.

Пресконференцията беше открита от г-н Алесандру Япънджак – Президент на Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево Търговска, индустриална и земеделска камара Гюргево, който запозна присъстващите с идеята, целите, дейностите и очакваните резултати от реализирането на проекта.

Г-н Светлин Симеонов – Ръководител на проекта представи кратък анализ на настоящия икономически обмен между Област Разград и Окръг Гюргево.

Г-н Слави Илиев – Заместник-председател на РТПЗК Разград запозна присъстващите с основните характеристики на икономиката в Област Разград.

Предстои провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители на основните дейности по проекта:

·         Разработване на Анализ на настоящия икономически климат и бизнес контакти в Област Разград и Окръг Гюргево и на Анализ на актуалната законова рамка и административни изисквания за бизнес дейности в България и Румъния;

·         Разработване на обща маркетингова стратегия и обща икономическа стратегия на Област Разград и Окръг Гюргево;

·         Провеждане на работни срещи и кръгли маси за обществено обсъждане на перспективите за икономическото развитие и трансграничното бизнес сътрудничество между Област Разград и Окръг Гюргево;

·         Провеждане на регионални обучения на тема “Актуална правна рамка и изисквания за правене на бизнес в Румъния и България”;

 

 

·         Създаване на местни информационни офиси за трансгранично бизнес сътрудничество в гр. Разград и в гр. Гюргево;

·         Подпомагане на местни МСП за участие в годишни търговски изложения в гр. Разград и в гр. Гюргево със съпътстващи ги бизнес форуми.

·         Изработване и поддръжка на интернет страница на проекта;

·         Мерки за информация и публичност.

Всички участници в събитието споделиха мнението, че успешното изпълнение на проекта е възможно само с активното участие на целевите групи в изпълнението дейностите по проекта.